ارائه خدمات فنی و مهندسی به جامعه  پزشکی

کنگره ها و همایش های پزشکی

اسپانسر تصویربرداری و مستندسازی کنگره های مطرح پزشکی
مجری ، مشاور و اسپانسر تحقیقاتی انواع اجرای تصویربرداری و تهیه خروجی کارگاه های آموزشی و مشاوره تبلیغاتی و توزیع DVD های آموزشی

حضور شرکت مهندسی پزشکی ویرا در بیش از ۱۵ کنگره پزشکی به عنوان مجری و اسپانسر طرح تصویر برداری و مستندسازی

نمونه ای از حضور در کنگره های پزشکی